Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Galerii
Webbyt
Webbyt Saalihoki
Webbyt
Webbyt Rivitants
Webbyt
Webbyt VideodSel aastal

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

ELSi läbiviidud tegevused 2016:

 1. Üldkoosolek Pärnu Muuseumis 7.05.2016
 2. Infopäev ja näituse „11000 aastat ajalugu - Elamusi vanast ajast“ ühiskülastus 7.05.2016.
 3. Suveseminar Tallinn Viimsi SPA keskuses 20.-21.07.2016.
 4. Viimsi Vabaõhumuuseumi ja Sõjamuuseumi ühiskülastus 20.07.2016.
 5. Ajurünnak teemal "Kuhu lähed ELS": arengukava 2017 -2020 21.07.2016.
 6. Aastalõpu koosviibimine Tartus Dorpati keskuses 3.12.2016.
 7. Infolehed 2016 ( märts, juuni, september, detsember).
 8. Juhatuse koosolekuid 8.
 9. Diagnoosikirjeldused veebile.
 10. Tehtud ühine kirjalist, täiendused veebile ja näoraamatus.

ELS 2016. aasta tegevus.

 

Projekti "ELS-i tegevusprogramm 2016" eesmärk on:

 

tagada baasfinantseerimise läbi ELS-ile sihipärane ja tulemuslik tegevus;

tagada koolitustel ja katusorganisatsioonide üritustel osalemise läbi juhatuse liikmete teadlikkuse tõus ja motiveeritus tööks;

tagada transpordikompensatsioon (liikumispuudega) liikmete osalemiseks ühingu töös;

tagada ELS-i oma väljaannete (paberkandjal infolehe ja interneti kodulehekülje) toimimine kaasaja tasemel;

edastada teistele ühiskonnaliikmetele teavet Seltsi tegevusest ja puudega inimeste probleemidest, algatada seltsi liikmete hulgas diskussioone olulistes sotsiaalprobleeme puudutavates küsimustes, avaldada erinevaid seisukohti ja vaateid meie sotsiaalpoliitika arengutest, vahendada teavet meditsiiniliste uuringute tulemustest, hoida sidet nii seltsi liikmetega kui allorganisatsioonide juhtidega;

mõjutada avalikku arvamust puuetega inimestest;

pakkuda seltsi liikmetele nõustamise teenust ning sarnase tuge;

pakkuda seltsi liikmetele organiseeritud kahepoolset infovahetust (foorum, “Uudised” ja “Kasulik” lingid meie kodulehel)

olulistes valdkondades nagu olme ja abivahendid, seadusandlus, meditsiin;

suurendada pere koostööd probleemide lahendamisel, tõsta puudega pereliikme sotsiaalset aktiivsust ning kaasatust

probleemide lahendamisse, toetada puudega inimese iseseisvumist, arendada enesekindlust.

 

Selleks kavandasime järgmisi tegevusi 2016. aastal:

 • Vähemalt 6 (kuus) juhatuse koosolekut aastas
 • Igas kvartalis infoleht seltsi liikmetele (kokku 4 aastas)
 • Igas kvartalis uued diagnoosikirjeldused veebile, diagnoosipõhise listi koostamine. 
 • Kodulehe ja Näoraamatu (FB) järjekindel täiendamine, uuendamine
 • Liikmetele ühisürituste korraldamine (aastakoosolek, infopäev, suveseminar ja aastalõpu koosviibimine)
 • Töö liikmete nimekirjaga (ühise kirjalisti koostamine)

 

2015 aasta tegevuskava ja lühiülevaade tegevustest.

 

ELS 2015. aasta tegevuskava

             I kvartal

Jaanuar – Tegevusaruanded 2014 ja -programm 2015 EPIF-e, ELSi juhatuse koosolek. Taotlused annetustele. EPIK koolitus, ettevalmistused infolehe artiklite kogumiseks. Osalemine harvikhaiguste ümarlaual Tammistus.

Veebruar – 55. infolehe artiklite kogumine, toimetamine. ELS juhatuse koosolek.

Märts – Infolehe trükkimine ja postitamine liikmetele. Diagnoosikirjelduste (2 ptk) täiendamine ELS veebilehel kogumikust „Müstiline kraavis“. Töö liikmete. EPIK talvekool: organisatsioonide koostöö, läbirääkimised ja üksteise mõistmine ja toetamine

II kvartal

Aprill – Tagasiside I kvartalist. ELSi juhatuse töökoosolek, taotlused annetustele. Üldkoosoleku ja teabepäeva ettevalmistus. Ettevalmistused infoleheks. EPIK koosolek.

Mai – 56. infolehe artiklite kogumine, toimetamine. ELS aruandlus- ja valimiskoosolek ja teabepäev. ELS majandusaasta 2014 aruande ja 2015. aasta tegevuskava kinnitamine ja äriregistrisse muudatuste tegemine. Osalemine harvikhaiguste ümarlaual.

Juuni – Infolehe trükkimine ja postitamine liikmetele. Aruanne EPIF-e.  Töö liikmetega Diagnoosikirjelduste (3 ptk) täiendamine ELS veebilehel kogumikust „Müstiline kraavis“.

III kvartal

Juuli – Tagasiside I poolaastast. ELSi juhatuse koosolek, eelarve, taotlused annetustele. Tegevuskava II poolaastaks.

August – 57. infolehe artiklite kogumine, toimetamine. EPIK koosolek ja suvekool Saaremaal (13.-14.08). ALS konverents Lätis (21.-23.08).

September – Infolehe trükkimine ja postitamine liikmetele. Töö liikmete nimekirjaga. ELSi kinnistu planeeringu arendamine. Diagnoosikirjelduste (3 ptk) täiendamine ELS veebilehel kogumikust „Müstiline kraavis“. Osalemine harvikhaiguste ümarlaual.

            IV kvartal

Oktoober – Tagasiside III kvartalist ELSi juhatuse koosolek. Eelarve ja ettevalmistused aastalõpu koosviibimiseks. Ettevalmistused infoleheks. 2016. aasta tegevusprogramm.

November – 58. infolehe artiklite kogumine, toimetamine, väljaandmine ja postitamine. EPIK koosolek. ELS juhatuse töökoosolek: aastalõpu koosviibimine ja taotluste läbivaatamine.

Detsember – Aastalõpu koosviibimine. Kokkuvõtete tegemine, koondaruanne 2015. EPIK  konverents.

 

Lisaks ELS esindamine erinevate organisatsioonide ümarlaudadel, seminaridel ja konverentsidel.

 

ELS 2015. aasta tegevused

Kõigepealt tänan südamest kõiki: nii HMN, EPIFondi kui ka firmasid ja üksikisikuid, kes meie seltsi toetasid 2015. aastal.

ELS-l on tänaseks viieliikmeline juhatus: kaks naist ja kolm meest. Seltsi all on kolm tegutsevat osakonda: Võrus, Pärnus ja Tallinnas. Tartus pandi alus osakonnaks sel aastal.

Siin ELSi liikmete tegevused nii seltsisiseselt kui ka väljaspool seltsi.

Jaanuaris meie seltsi aasta algus kujunes traditsiooniliselt: juhatus esitas EPIFondile ELSi tegevusaruanne - 2014 ja tegevusprogramm 2015. Sõlmisime lepingu ja garantiikirjaga kinnitasime, et planeeritud tegevus saab olema. EPIKoda korraldas harvikhaiguste II ümarlaua Tammistus. Toimus juhatuse selle aasta esimene koosolek

Veebruaris algasid valimiseelsed debatid ja alustasime esindamisi erinevates arengukavade aruteludes. Näiteks veebruaris toimus Tallinnas Kaval-Antsu talus sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023 arutelu ja valimiseelne infopäev ELILi korraldamisel Tallinna Kojas. Viimases toimus samuti seminar „Erihoolekande arengukava suunad lähiaastatel 2014 – 2020“. EPIKojas aga toimus puuetega inimeste õiguste kaitse alane seminar. Toimus teine ELS juhatuse koosolek. Jaanuaris  otsustasime, et ELS-l peaks olema oma telefon. Ostsime seltsile oma telefoninumbri ja nutitelefoni. Siiani helistati isiklikel telefonidel, mis ei näita tegelikku olukorda seltsi kommunikatsioonikulude osas. Seoses sellega on meie liikmete telefoninumbrid salvestatud antud telefoni ja vajadusel saame nendega ühendust võtta. Eesti Naiste Koostöökett tähistas aunimetuse „Teenäitaja 2014“ üleandmist ERRi ajakirjanikule Astrid Kannelile. Puuetega inimeste poole pealt esitati kandidaatideks Tiia Sihver ja Senta Michelson.

Märtsis saatsime kodudesse ELSi infolehe nr 55. Algasid Töötukassaga töövõimereformi rakendamisega seotud  seminarid, mis kestsid septembrikuuni ja millest võtsid osa ka ELSi liikmed. Toimus ka Sotsiaalministeeriumi korraldatud „Heaolu arengukava …“ ekspertarutelu teemal puuetega inimeste ja eakate teenused ning toetused.  Algas samuti EMSLi tulevikugrupi nõustamisprogramm, ettevalmistused mitmekesisuse päeva tähistamiseks jms. Toimus Eesti Hooldajate Liidu konverents ja EPIKoja talvekool. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses toimus kogemuskonverents, mille teemaks oli 10 aastat ajukahjustuse järgset taastumiskursust Astangu keskuses ja kus toimus samuti raamatu „Kui aju puhkab“ esitlemine. Toimus samuti ELS juhatuse kolmas koosolek.

Aprillis toimus ELS juhatuse neljas koosolek. Samuti noorte puuetega naiste aktiivne tegevus fotosessiooni/näituse avamisel Tallinna Linnavalitsuse hoones ja Võrdõigusvoliniku korraldamisel rahvusvaheline seminar: „Strateegiline lähenemine diskrimineeritute õiguste kaitsel“ ja fookusgrupiga intervjuu, mis käsitles ebavõrdsust. Toimusid samuti EPIKoja koosolek, Eesti-Soome puuetega laste teemaline ümarlaud,  Töötukassa järjekordne seminar ja ELILi tänuüritus „Aasta tegu 2014“. Aprillikuu lõpu poole toimus rahvusvaheline konverents, mille teemaks oli aktiivsena vananemine.

Maikuus toimus ELSi aruandlus-valimiskoosolek, kus valiti uus juhatus (vana juhatus väiksemas koosseisus) ja tegime ühisfoto. Lisaväärtusena külastasime Energia Avastuskeskust.  Osa võttis 30 inimest. Puuetega naiste valdkonnas alustasime ühisosa leidmist EPIKojaga ja olime oodatud Viimsi Päevakeskuses toimunud Sotsiaalse turvalisuse foorumile. Viibisime samuti Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu üldkoosolekul ja puuetega naiste koosolekul.

Juunikuus viibisime kahepäevasel Võrdõigusvoliniku kantselei poolt korraldatud väga huvitaval konverentsil: „Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis“. Tallinna Kojas aga toimus liikumispuude teemaline teabepäev. Naiste poolel toimus Eesti Naisteühenduste Ümarlaua volitatud esindajate koosolek. EPIKojas aga võtsime osa Harvikhaiguste ümarlauast ja Sotsiaalministeeriumi infopäevast: „Töövõime hindamise põhimõtete väljatöötamise tulemused ja rakendamine“. Samal kuul nautisime loodust ja puhkasime ELILi perelaagris Käsmus. Juunikuu lõpus toimus ELSi juhatuse viies koosolek ja EIEKi üldkoosolek.

Juulikuu algul saatsime kodudesse ELSi infolehe nr 56 ja alustasime ELSi tegevusprogrammi 2015 vahearuandega. Oli võimalus osa võtta Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu korraldatud suvelaagrist Tõrvaaugul.  Jagasime infot ja osalesime ELSi liikmetega lihashaiguste infopäeval Käärikul , TÜ neuroloogide ja Rootsi Instituudi toetusel. Osavõtjaid kokku 20 inimest. Tänaseks on olemas veeb: www.lihashaigused.ee , mis jagab infot erinevate lihashaigustega seotud teemadel. Samal päeval pandi alus ELS Tartu osakonna moodustamiseks. Toimus ELSi juhatuse kuues koosolek.

Augustikuu oli meie seltsile päris aktiivsete tegevuste kuu. Aastaid polnud meil võimalik raha puuduse tõttu korraldada suvelaagrit. Sel korral võtsime aastakoosolekul vastu otsuse viia meie liikmed Lõuna-Eestisse Võru kanti. Võru inimesed tulid juhatusele appi ja nii saime koos veedetud kaks imelist päeva ööbimisega Vaskna talus. Saime palju teadmisi Metsavenna talu, Hüdromuuseumi, Rõuge Eesti Ema monumendi ja Taevaskoja kohta. Sõitsime jõelaevaga „Lonny“ ja tegime poliitikat. Tagasiside oma liikmetelt oli väga positiivne. Samal kuul viibis meie seltsi esindaja Jüri koos abilisega Jurmalas ALS teemalisel konverentsil: „The 11th International Nordic ALS/NMD Alliance Conference“. Sellest on võimalik lugeda veebiaadressil: http://www.motusvita.lv/meeting/index_lv.html. Augustis osalesime veel kahepäevasel EPIKoja ja ENÜ suvekoolides. Noored puuetega naised aga osalesid Paides Arvamusfestivalil.

Septembri algul toimus ELSi juhatuse seitsmes koosolek. Samal kuul viibisid puuetega naised rahvusvahelisel konverentsil: „Movement of Women with Disabilities in Europa and Baltic States“, mida korraldas Läti puuetega inimeste katusorganisatsioon. Iga riigi poolt oli samuti ettekanne. Lähemalt võib peagi lugeda EPNÜL veebilt: www.epnu.ee. Samal kuul Võrdõigusvoliniku kantselei ja ligipääsetavuse foorum alustasid teavituskampaaniaga: SIIA SAAB kõigepealt EPIKojas, mis hiljem laiemalt infopäevadena erinevates linnades. Kõigest võib lugeda veebilt: http://www.vordoigusvolinik.ee/

Oktoobris toimusid Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingus uue juhatuse valimised, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse  korraldamisel „Heaolu arengukava …“ arutelu ja EPIKoja organiseerimisel kahepäevane koolitus Tallinna Koja arvutiruumis: „Sotsiaalmeedia ja IKT rakendamine teavituse kaasamisel ja mõju hindamisel. ITK vahendite kasutamine koostöös“.

Novembris toimus kaheksas ja üheksas ELSi juhatuse koosolek. Samuti toimus EPIKoja üldkoosolek ja ENUT-s arutelu teemal „Aktiivsena vananemise arengukava 2013-2020 soolise võrdõiguslikkuse aspektist“. Telliskivi Loomelinnakus aga toimus EMSLi ja Heateo SA arutelu-koolitus: "Kuidas annetajale silma jääda?". Sellest lähemalt võib lugeda veebilt http://ngo.ee/annetamine. Rahvusvahelisel naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeval korraldas  Eesti Naiste Varjupaikade Liit Riigikogus konverentsi teemal: „Abi naistevastase vägivalla ohvritele. KUIDAS EDASI?“ ja anti üle Valge Lindi auhind psühhoterapeut Kait Sinisalule. Lähemalt võib lugeda veebil www.enu.ee

Detsember algas EPIKoja rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverentsiga „Puudega inimesed kutse- ja kõrghariduses ehk mis saab peale põhikooli?“. Lähemalt on võimalik lugeda www.epikoda.ee. Seoses eakatega toimus Praxise seminar, kus toimus arutelu ja kaardistamine teemal: „Eakate hooldusravi olukorrast Eestis“. Lähemalt veebilt   http://www.praxis.ee/ . Toimus samuti ELSi selle aasta viimane koosviibimine TTÜ Raamatukogu kohvikus. Osa võtsid 40 inimest. Külastasime samas ka muuseumi ja giidid rääkisid meile energiast, tervisest ja toitumisest. Meile esinesid Kadi Toom ja Kaido Kodumäe. Saime koos suhelda, fotosid teha ja viibida pidulikul jõululõunal. Saadame laiali kodudesse infolehe nr 58.

Jälgige meie tegevusi veebil www.els.ee ja

FB-s: https://www.facebook.com/EestiLihasehaigeteSelts/

Lühikokkuvõtte koostas Mare Abner

2014

Käesolevat aastat alustasime juhatusega ELSi 2014. aasta tegevusprogrammi ja 2013. aasta koondaruande esitamisega Hasartmängumaksu Nõukogule ja Eesti Puuetega Inimeste Fondile.

Juhatuse esimene koosolek toimus 22. jaanuaril. Kokku tulime juhatusega üheksal korral. Planeerisime igas kvartalis korra kokku saada. Samas arutamist ja ajurünnakuid vajas seltsile mõeldud „jää-ämbri“  toetuskampaania. Seetõttu saime juhatusega enam kokku kui planeerisime. Juhatuse liikmed võtsid osa EPIKoja korraldatud koosolekutest, seminaridest, koolitustest ja töövõimereformi ajurünnakutest.

Liikmetega saime kokku kahel suuremal ja ühel väiksemal üritusel.

17. mail toimus Pärnus Noorusemaja saalis üldkoosolek ja teabepäev. Tundub, et meil jäi ajast puudus, nii et teinekord teame sellega arvestada. Eelnevalt registreeris osavõtjatena 50 inimest, kohale tulid 41 inimest + 1 volitus. Kinnitasime ELSi 2013. majandusaasta aruande ja 2014. aasta tegevuskava. Päeva muutis sisukaks positiivse psühholoogia www.stability.ee koolitaja pr Silvia Sirge teemal „Naerujooga“, kes andis endast parima, et vaatamata kõigele ei unustataks, et NAER ON TERVISEKS ja võimeline aitama väga paljudes situatsioonides. Koolitaja pani tähele, et osalejatele see mõjus. Isegi need, kes laua taha jäid, lõid kaasa ja muutusid näoilmed. Tavaliselt inimestel näolihased lõdvestuvad ja pingeid jääb vähemaks.  Efekt on jätkuv kui kokku saades kasvõi mõnda harjutust kambakesi teete: ikka plaksutades ja hüüdes vahele "Ho-ho ha-ha-haa".

15. augustil koostöös Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu ja  Accessible Baltics (http://accessiblebaltics.eu/) meeskonnaga toimus ühiskülastus Meelteaeda, mis asub Tamsalu vallas Järsi külas Metsamõisa talu maadel. Lähemalt on võimalik tutvuda selle kohaga www.metsamoisa.ee. Meelteaed on Puhta Vee Teemapargi üheks ekspositsiooniks. Rajajate sõnul on loodud just silmas pidades puudega inimesi. Ühissõit toimus Termaki invabussiga ja inimeste pealevõtmist alustati kell 8 hommikul, kohal olime 10:30 paiku. Tagasi kodudes olime kella 17-ks. Peremeheks on selles talus Priit Adler, kes nimetab ennast ökokratiks. Parajasti toimusid seal nendel päevadel loodusgiidide koolitused ja meil oli võimalik vahetada kogemusi nii looduses liikumisel ratastooliga või abivahenditega, samuti saada vahetut infot veest, puudest, taimedest, lilledest. Osavõtjatele oli see vastastikune meeldiv kohtumine looduses ja tagaside sellest sõidust oli positiivne.

7. detsembril saime kokku juba selle aasta viimasel üritusel jõuluhõngulises Kochi Aidas (www.kochiaidad.ee). Eelnevalt registreeris 54 osavõtjat, kohale tuli 50 liiget. Selle aasta viimase koosviibimise teemaks oli „Kelluke“, mis on mitmetähendusega sõna. Teemast tingituna sobis meie õhtupoolikut kaunistama ja piduliku meeleoluga alustama Arsise kellade ansambli Arsise Kellade Kooli õpilased (http://www.arsis.ee). Peale toekat söömaaega sobis meiega kõnelema ja  sirutusharjutusi tegema TLÜ terviseteaduste lektor Saima Kuu. Leppisime kokku, et järgmises infolehes saab olema lektori artikkel lihaste hooldusest. Õhtu lõppes kingituste (Kalevi kommikarbid) jagamisega. 

Infolehti trükiti ja postitati neljal korral. Nende kaudu jagati vajalikku infot meie liikmetele ja kõigile, kes tundsid huvi meie tegevuste vastu.

Seoses „jää-ämbri“ toetuskampaaniaga on ELS-l olemas sõnum „ALS/MND fondi tutvustus“ kõigile veebil : www.els.ee. Samuti on loodud annetustelefon: Valides annetusnumbri 9001144 on võimalik annetada 5 eurot Eesti Lihasehaigete Seltsi tegevuse toetamiseks. Annetusnumber on avatud Elioni, EMT, Elisa ja Tele2 võrkudes. Tuleval aastal saab juba olema praktiline tegevus annetuste jagamiseks.

2013

ELS – üheskoos 20 aastat.

 Eesti Lihasehaigete Seltsi juhatus korraldas oma liikmetele advendiaegse koosviibimise „ELS – üheskoos 20 aastat“, mis oli pühendatud seltsi 20. aastapäevale. Koosviibimine toimus 7. detsembril Tallinnas hotellis Meriton Jakobsoni konverentsisaalis.
Koosviibimisele oli palutud kutsetega mitmeid seltsiga seotud inimesi, kes oma tegevusega on aidanud lihasehaigetel paremini toime tulla. Tervitustega esinesid Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm ja Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht Auli Lõoke. Väga huvitavad olid Lääne-Tallinna Keskhaigla Närvihaigustekliiniku juhataja dr Katrin Gross-Paju ja füsioterapeudi Heigo Maamägi ettekanded haruldastest lihashaigustest, lihasehaiguste ravist, füsioteraapiast ja tüvirakkudest tänapäeval.
Meelelahutust jagasid meie liikmetele kõigepealt lapsed, kes igapäevaselt teostavad ennast läbi laulude ja pillimängude. Päris põnev ja üllatusterohke oli kohtumine trikimeistri Jürgen Veberiga, kes lubatud poole tunni asemel esines meie ees tunniajase programmiga. Oleme väga tänulikud, et hiljem Jürgen Veberi meeskond eraldas meile veel üle Eesti kokku kuni 60 vabapääset. Rõõmsat elevust pakkus meile paljudele ühisfoto ja ka üksikud fotod koos trikimeistriga.
Koosviibimisel meenutasime möödunud aegu, laulsime jõululaule ja lugesime luuletusi. Nii nagu aasta viimasel kuul kombeks, jagasime kingitusi, mida kaunistas meie oma liikme tehtud inglid. Enne koduteele asumist tänasime kõiki, kes aitasid meie rõõmsale koosviibimisele kaasa.
Meie pidulikku lõunalauda katsid maitsvad toidud Meriton hotelli lõunabuffetist. Eriline tänu müügidirektori asetäitjale Karina Kiviloole, kes igati tuli vastu meie soovidele muuta see päev seltsiliikmetele kordumatuks.
Täname juhatusega kõiki liikmeid, abilisi ja üldse häid inimesi, kes kohale tulid ja omalt poolt tegutsesid selle nimel, et kõik läheks korda.

ELSi juhatuse erinevad tegevused 2013. aastal.

 ELSi üldkoosolekul 5. mail valiti uus 7-liikmeline juhatus.
Uus juhatus alustas tööd juuli algul oma esimese töökoosolekuga, mis toimus 9. juulil. Enne seda tegeleti üldkoosoleku protokolliga. Tegeleti samuti uue juhatuse liikmete ja majandusaruande 2012 lisamine äriregistrisse. Võeti ühendust läbi Skype’i. Koosolek kinnitas vastutusalad ja esmased tööülesanded juhatuse liikmetele ning võttis teadmiseks juulikuu infolehe hetkeseisu.
Järgmine juhatuse töökoosolek toimus 17. septembril, kus vaadati üle projekti eelarve (tulud, kulud) ja alustati ELS-iastalõpu koosviibimise teema ja korraldustoimkonna kokku panemist. Samuti võeti teadmiseks septembri infolehe hetkeseis ja jagati juhatuse liikmetele edaspidised ülesanded.
Juhatuse kolmas koosolek toimus 17. oktoobril. Koosolekul iga juhatuse liige rääkis lühidalt, mida on uut toimunud seoses ELS-iga. Põhilised teemad, mille üle arutati, olid - saabunud post, liikmed, koduleht, uus infoleht, arved. Vaagiti, mida edasi teha ja täpsustati koosviibimise toimkonna järgnevad tegevused. Arutati ka ELS-i osakondade tegevuse üle, samuti võrgustikuprojektist koostöös Eesti Avatud Ühiskonna  Instituudiga. Otsustati, et tegeletakse aktiivselt kolme põhilise tegevusega: novembri infoleht, aastapäeva koosviibimine ja kokkusaamine seoses projektiga Astangul.
Vahepeal 13. novembril viibisime ELS-i juhatuse liikmetega Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse direktriss Mari Rull ja Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskuse juhataja Tiina Kalevik tutvustasid meile ideetasandil projekti, mille eesmärgiks on liikumispuudega inimestele mõeldud teenuste ja elamisvõimaluste arendamine. Kuna projekt on veel üsna toores, siis otsustasime toetada antud projekti ja olla tulevikus koostööpartneriks antud projektis. Edasiarengutest antud projekti raames palusime informeerida ka meie seltsi juhatust.
Juhatuse neljas ja viies koosolek toimusid 18. novembril ja 2. detsembril, kus arutasime ja täpsustasime koosviibimise korraldusküsimusi, et kõik sujuks hästi.

Eesti Lihasehaigete Seltsi üldkoosolek 5. mail 2013

Eesti Lihasehaigete Seltsi üldkoosolek toimus  5. mail 2013 Tallinnas aadressil Toompuiestee 10, kell 12.00–15.30
ja alates  kella 16.00-st oli Lennusadama ühiskülastus.

Üldkoosoleku päevakavas oli

 • seltsi tuleviku arutelu
 • aastaaruanne
 • liikmemaksu suuruse muutmine
 • juhatuse valimine

 
Kerge kehakinnitus kohvi ja teega.

Üldkoosolek kinnitas Eesti Lihasehaigete Seltsi aastaaruande.
Üldkoosolek otsustas liikmemaksu suurse muutmata jätta.
Valiti uus 7-liikmeline juhatus: Mare Abner, Inge Kark, Jüri Lehtmets, Eva Leini,  Alina Poklad, Egon Siimson,  Aadu Särev.

 

2012. aastal toimus ELS-is ja allorganisatsioonides:

ELS Pärnu osakonna aastakoosolek

Kolmapäeval, 15. veebruaril algusega kell 11.00 Pärnu Puuetega Inimeste Kojas, Riia mnt. 70.

 

Aastakoosolekul on päevakorras: Tegevus- ja finantsaruanne, 2012 a. tegevusplaan ja käeline tegevus juhul kui aega jätkub.

Lisainfo: Olga Pank
tel 53 32 3326

 
 

Eesti Lihasehaigete Seltsi üldkoosolek 12.05.2012 algusega kell 12:00

 
Sel aastal toimub Eesti Lihasehaigete Seltsi üldkoosolek meie Emajõe pealinnas ning kevadises tudengilinnas Tartus. Aastakoosoleku koht on Jaama mõis, Tartu Maarjakooli ruumid aadressil Puiestee 126.
 

Päevakava

Koosolekule registreerimine;
Majandusaasta ja tegevusaruande esitamine ning kinnitamine;
Juhatuse ülevaade aasta tegevusest;
2012. aasta plaanid;
Söök ja jook;
Lõpp kell 16.00.

Asukoht
Puiestee 126, Tartu, Jaama mõis, Tartu Maarjakooli konverentsiruumid

Transport
Transpordikulud kaetakse osaliselt. Ühist transporti koosolekule koordineerivad:
Tallinnas – Helmi Koikson, telefon 711 0035
Pärnus – Olga Pank, telefonil 449 3650
Võrus – Koit Kodaras, telefon 782 4132.

Meelespea
Registreeri enda osalemine hiljemalt 03.05.12 telefonil 711 0035, kus vastab Helmi või emaili teel registreerin@els.ee Tallinna inimestel palume lisada juurde kas on vaja organiseerida transporti Tartusse.

Kui ei saa ise kohale tulla, siis kirjuta volitus liikmele, kes tuleb koosolekule. Võib saata ka digiallkirjastatud volituse emailiga registreerin@els.ee

Võta kaasa raha liikmemaksu tasumiseks. Võib tasuda ka ülekandega meie kontole SEB pangas 10052002295000 või Swedbankis 221017649563.

 

 
Web2