Kõik teated

Valmis puudega tallinlase kodust toimetulekut käsitlev uuring

09.03.2010

Selgus, et veidi üle poole (53%) puuetega tallinlastest hindab oma eluruumi seisundit heaks, 39% rahuldavaks ning 7% halvaks.
 

Elukvaliteeti üldiselt peab heaks umbes veerand küsitletutest (23%), pooled (49%) hindavad seda rahuldavaks ning veerand (25%) puuetega tallinlastest hindab oma elukvaliteeti halvaks. Kuigi eluasemega seotud hoolekandeteenuste korralduses uuring teravaid probleeme ei näidanud, on koduses toimetulekus ja keerukamate toimingute korraldamisel probleeme kõikidel puudeliikidel. Puuetega inimeste heaolu ja eluga rahulolu piiravad eelkõige materiaalsed võimalused, millele lisanduvad suuremal või vähemal määral sotsiaalsed takistused.

Tallinna abilinnapea Merike Martinsoni sõnul annab uuring parema ettekujutuse, kuidas planeerida koostöös puuetega inimestega sihipärasemalt teenuseid ja milliseid uusi teenuseid kasutusele võtta.
„Paraku paljud puuetega inimesed on sunnitud koduseinte vahel olema ning antud uuring toob välja just need varjatud probleemid, mida tuleks koheselt lahendama asuma. Niisamuti on oluline, et uuringus intervjueeriti nii teenuse osutajaid kui ka teenuse saajaid,“ märkis Martinson.

Tallinna linn toetas uuringu läbiviimist 417 000 krooniga.

Uuringu eesmärk oli välja selgitada erivajadustega inimeste olulisemad probleemid ja takistused igapäevatoimingute tegemisel, et Tallinna linnal oleks võimalik välja töötada pikemaajaline tegevuskava nende probleemide lahendamiseks ja takistuste kõrvaldamiseks. Uuringu idee tuli Tallinna Puuetega Inimeste Kojalt ja Tallinna Invakomisjonilt.
Uuringu tellis Tallinna Linnakantselei ning uuringu viis läbi Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut. Ajavahemikul 7.09-27.10. 2009 küsitleti Tallinnas 814 tööealist puudega inimest.
Lisaks viidi läbi fookusgrupid ja süvaintervjuud nii puuetega inimeste kui hoolekande teenuste osutajatega.

Uuringu aruandega saab tutvuda Tallinna veebilehel olevas uuringute infosüsteemis aadressil http://uuringud.tallinnlv.ee/

Tagasi