2007

Eesti Lihasehaigete Seltsi tegevusaruanne

ELS-l on 176 liiget. Tegutsevad ELS Pärnu osakond ja Võru Lihasehaigete Selts.
ELS juhatus oli aastal 2007 5-liikmeline. Külli Reinup, Margit Kasemets, Eva Leini, Jüri Lehtmets ja Koit Kodaras. Juhatuse internetipõhiseid audiokoosolekuid toimus neli, reaalseid kohtumisi üks. Pidevalt arutati jooksvaid küsimusi telefonitsi, interneti-põhistel koosviibimistel ja elektronposti teel.

 

 

2007. aasta tulud EPIFondist
Tulu Summa EEK
Projektipõhine  ELS tegevustoetus*

128 951.-

Sihtotstarbeline toetus veebilehe arendamiseks (kulud 2008)

7 765.-

Lisaeelarvest projektile ELS arengukava (kulud 2008)

33 648.-

EPIFondi rahastus kokku

170 364.-

 

* (Sarnaselt eelmistele aastatele katsime fondi toetusega kolme põhilist tegevussuunda: infoprojekt, organisatsiooni arendamise ja suvelaagri kulude osaline katmine.)

 

 

 

 

 

Muud tulud
Tulu Summa EEK
HMN toetus projektile: Seminar-laager "Rohkem õhku"

103 372.-

SA Archimedes rahastus õpilähetusprojektile "Grundtvig"

12 138.-

Annetused eraisikutelt 

14 010.-

Liikmemaksud 

785.-

Vahendid tegevuseks 2007. aastal kokku

300 669.-

 

 

 

 

 


HMN rahastuse baasil tagasime administratiivsete kulude katmise nagu: juhatuse esimehele, kes täidab tegevjuhi kohuseid, 750.- kroonine töötasu + sotsiaalmaksud kuus; telefonikompensatsioon 200.- kuus ja transpordikompensatsioon seltsi liikmetele vastavalt vajadusele (kütusekomp. maksimummääraga 2 kr/km); allorganisatsioonide juhtide ja aktiivsete liikmete osavõtt erinevatest koolitustest; kontoritarvikute soetamine; raamatupidamisteenuse ostmine; seltsi kodulehe toimimine ja edasiarendamine. Tasusime kontoriruumi eest renti, kus esialgu hoiame mitmesugust seltsi vara ja võtame vastu (ratastoolis) külalisi.

 

 

Paberkandjal infoleht ilmus kord kvartalis (4 numbrit aastas) ja see postitati kõigile seltsi liikmetele. Infolehte levitame ka katusorganisatsioonides, oma partnerite hulgas ning erinevates meditsiini- ning taastusraviasutustes. Paberkandjal infolehte loevad seltsi liikmed endiselt oluliseks infokandjaks. Toimib koduleht www.els.ee, foorumi, pidevalt täieneva infoga lihashaiguste, seltsi tegemiste kohta ning kasulike viidetega. Info vahendamisel on seltsile abiks vabatahtlik sekretär.

Käivitus hingamisabiprojekt, mille käigus Külli Reinup esines sõnavõtuga Mera Luft-projekti lõpusemianril Helsingis jaanuaris, spetsialistid Soomest koolitasid Eesti neurolooge märtsis, seltsile kingiti 6 hingamisaparaati kodukasutuseks ja sündis toetava hingamisabi süsteem lihashaigusega inimestele.
Koostöös LTKHaiglaga sündinud hingamisabikeskusesse vahendab selts abivajajaid.

 

Juhatuse liikmed osalesid seltsi katusorganisatsioonide, EPIKoja ja EMSLi üritustel nagu üldkogu, aastakoosolek vms.

Sotsiaalpoliitikat tegi Margit Kasemets osaledes sotsiaalministeeriumi teabepäeval 18. oktoobril ning Külli Reinup ja Margit Kasemets esinedes 14. novembril ettekandega lihashaigusega inimeste ootustest KOVide sotsiaal- ja haridustöötajatele EPIKoja infopäeval.

ELS juhataja esines ettekandega "Vammaiskulttuuri Virossa" puuetega inimeste päevale pühendatud seminaril 3. detsembril Turus, Soomes. 7. detsembril osales ta Brüsselis puudetemaatika meedias käsitlemise teemalisel konverentsil “Hidden Audience — 50 million reasons to think outside the box”.

Ka teisi aktiivseid liikmeid vahendas selts erinevatesse projektidesse ja üritustele. Näiteks osalesid viis noort Soome Punase Risti poolt korraldatavas laagris Herzicamp, 9 liiget Võru Lihasehaigete Seltsi 10. juubelil, üks liige Eesti Agrenska Fondi teabepäeval Tartus, neli liiget EPIKoja rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamise pidulikul üritusel 2. detsembril Tallinnas jt.

 

Seltsi aruande- ja valimiskoosolek toimus 28. aprillil. ELS tegevus- ja finantsaruanded kinnitati, aasta tegevus hinnati heaks, muudeti ja täiustati põhikirja, valiti juhatus ning arutati jooksvaid küsimusi.

30. juuli-2. august toimusid seltsi suvelaager-koolituspäevad Pedasel, Harjumaal. Oma kogemusi jagasid meiega psühholoogid firmast Creates, füsioterapeudid Ritva Pirttimaa ja Kristiina Jokinen Soome lihashaiguste keskusest, loovterapeut Gita Vekmann jt. Teemaks — Rohkem õhku meis ja meie ümber.

9. detsembril tähistas ELS aasta lõppemist piduliku koosviibimisega hotellis Strand. Vaatasime tagasi lõppenud aastale, tänasime 2007. aastal seltsi tegevuses rolli mänginud persoone ning saime osa meeleolukast etteastest.

 

EPIFondi reservist sai 2007. aasta lõpul toetust meie projekt "ELS arengukava", mille teostamine liikus 2008. aastasse. Samuti saime reservist toetust veebilehe haldamiseks ja edasiarendamiseks.

 

SA Archimedeselt sai rahastust Grundtvik õpikoostööprojekt "Lähetus kontaktseminarile". Kaks ELS liiget osalesid Prantsusmaal Euroopa puuetega inimeste ühingute esindajate kohtumisel, et selgitada koostöö võimalusi, kuidas läbi sotsiaalsete tegevuste toetada puudega inimest ja tema perekonda.

 

Eraisikute annetusi laekus veidi rohkem kui 14 000 krooni eest, mis on suureks tunnustuseks ühingu tööle ja mainele. Annetatud raha kasutame lihashaiguste keskuse edasiarendamiseks ja uusima meditsiinilise info vahendamiseks liikmetele.

 

Omavahenditest teostasime ettevõtmise "Kunstil pole piire", mille käigus aitasime korraldada ja avasime pidulikult Soome Iseseisva Elu Keskuse kunstiringi liikmete tööde näituse Tallinna Puuetega Inimeste Kojas augustikuul ja viisime ELS kolme liikme töödest koostatud näituse Turku detsembris.

Seltsi Tallinna ja Harjumaa liikmed käisid "Silmaringi ringkäikude" sarjas väljasõitudel Jõelähtme prügilas ja jahtlaeval Lord Nelson.

 

Juhatuse poolt 2007. aastaks püstitatud üldised eesmärgid täideti.

 

 

 

 

10. jaanuar 2008
Külli Reinup