Tervüseviga sekä-i tüütegemist

Harju Ülle
Umaleht, 16.09.2004 

Võro miis' Kodarasõ Koit (56) kuts 15. rehekuu pääväni kõiki Võromaa tervüseviaga (eesti k. puudega) inemiisi ilma rahalda puutri-oppusõlõ. Esi om tä kaemalda tervüsevialõ puutrias'andusõn kuvvõ aastaga peris meistris saanu.
Kodarasõ Koit kuts kõiki tervüseviaga inemiisi julgõhe puutri-oppusõlõ tulõma — kotussit jakkus ja as'ast om kassu.   
«Ka üte käega saa puutritüüd tetä!» tiid Koit, kiä saa-as joba latsõn hääd kätt pruuki. Ka Koidu jala tüütä-i ja tä liigus tarõn nii, et nihutas hinnäst katõ taburetiga edesi. «Tei joba minevaasta, aasta pääle koolitusõ lõppu, Tal'nahe OÜ-le Metsabüroo ettevalmistustüüd vällätrük'mises ja sai tuuga toimõ,» ütles tä. «Oll' vaia tabeliid paika panda ja säädi. Õkvalt tuu, midä oll' koolitusõl näüdät!»

Tüüandja jäi Koiduga rahulõ. Kah'os sai tuu tüü otsa, a Koit usk, et külh tä iks midägi vahtsõt löüd. «Ma või es'ki programmõ puutrihe sisse panda ja kõrda tetä. Joba olõ pruuv'nu võõrilõ kah tetä,» märk' ja ots' tä mugu edesi.
Koit paistus silmä tuuga, et kukki elo om lännü kivve ja kandõ müüdä, istu-i tä niisama ütsindä nukan. Hoobis kõnõlõs pall'o telehvonniga vai saat e-kirju. Kotost saa tä vällä veidü: imä Meeta, kinkaga kuun Koit eläs, om esi kah jalguga hädän ja kõnd' karguga. Jovva-i tä ratastuuli tougata.
Koidul vidäsi, et tä sai hindäle puutri kodo. «Sõbõr avit' projekti tetä, sis sai umast mano pantus ja võlgu võetus,» kõnõlõs ettevõtlik miis'. «Sis olõ ma perän viil juppõ mano ostnu ja iks kõgõ puutrit tävvendänü.»

«Tervüseviaga inemine saa tetä egäsugust kirätüüd, raamadupidämist, teksti sisselüümist,» ütles Koit ja julgustas tõisigi, et egäl juhul tasus pruuvi.
«Ega käegalüümine midägi parõmbas ei tii!» om tä kimmäs. Om minust haigõmbidki inemiisi, kiä tegutsõsõ kõvastõ puutriga. Näütüses Raplamaal eläs Luksi Meelis, kiä saa-i kõnõlda ja kirotas varbidõga. Tä tekk' varbidõga hindäle kodolehe, tege ka tõisilõ. Ja ku häste tä viil joonistas!»
Koit taht tüüandjilõ üldä, et tervüseviaga inemine või tetä es'ki parõmbidõ ja kvaliteetsembät tüüd ku terve, a muidoki lätt täl tuus inämb aigu.

Tal'na Tehnigaülikooli ja MTÜ THINK Eesti kuuntüün tettü programmin taht üle Eesti puutrias'andust oppi joba 108 tervüseviaga inemist ja näid tulõ viil mano. Prõlla om hinnäst kirjä pandnu ka kuus' inemist Võro ja kolm Põlva maakunnast. Kümmekund võissi viil mano tulla ja Koit kuts kõiki julgõhe tulõma.
Rahha koolitusõs and euroliit. Samma projekti om inne tett mitmõn riigin, paari aasta iist ka Lätin.